สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ความเป็นมาโดยสังเขป

       เดิมกองแผนงานมีฐานะเป็นหน่วยวิจัยสถาบัน และทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) อนุมัติให้แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2536 ได้มีประกาศให้หน่วยวิจัยสถาบันเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  โดยมีภารกิจดังนี้

  1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
  2. จัดทำแผนแม่บท แผนพัฒนาการศึกษา แผนงบประมาณการศึกษา และติดตามประเมินผล
  3. จัดทำผังแม่บท เพื่อใช้เป็นแผนประกอบการพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
  4. จัดทำหนังสือ เอกสารเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  5. ประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

       และมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  งาน  ดังนี้

  • งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ รวมทั้งการพิมพ์และอัดสำเนา
  • งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เผยแพร่ข้อมูล และดำเนินการวิจัยสถาบันเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  • งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ รับผิดชอบการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
  • งานวางผังแม่บท รับผิดชอบการวางผังแม่บท การก่อสร้างอาคาร การใช้พื้นที่ และจัดทำแผนผังของมหาวิทยาลัย
  • งานวิเทศสัมพันธ์  รับผิดชอบการประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

       เมื่อปี พ.ศ.2536 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ” ขึ้นเพื่อดูแลงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของอธิการบดี โดยมีเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 คน และมีผู้บริหารคนแรก  คือ อาจารย์ ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช  ต่อมาภาระงานต่าง ๆ มากขึ้น  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2537 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่าย  วิเทศสัมพันธ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2537 โดยมุ่งหวังที่จะขยายขอบเขตของงานติดต่อต่างประเทศ ตลอดจนขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น

       ปัจจุบันผู้บริหารงานด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง

       งานวิเทศสัมพันธ์ มีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่
22  ถนนบรมราชชนนี
แขวงชักพระ  เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์
02-849-7560 – 1
02-849-7500 ต่อ 31788
โทรสาร
02-849-7555
E-mail
contact.inter@su.ac.th