สมาชิก

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์

อธิการบดี

ผศ.ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นางสาวเสาวณีย์ คูพูลทรัพย์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เจ้าหน้าที่

 • นางสาวลักขณา บัณฑิตศรี

  นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
  (หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์)

    bandittsri_l@su.ac.th
    02 849 7560
        02 849 7500-30 ต่อ 31788

 • นางพณัชรัตน์ เชาวน์ศิริ

  นักบริหารงานทั่วไป
  (งานวิเทศสัมพันธ์)

    phanacharat@hotmail.com
    02 849 7561
        02 849 7500-30 ต่อ 31788