หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน่วยบริหารงานทั่วไป

 1. ประสานงานข้อมูลวิเทศสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการอื่น ๆ และองค์กรภายนอก
 2. การจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ บันทึกข้อความ หนังสือโต้ตอบทางราชการกับคณะวิชา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 3. การตั้งงบประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการความร่วมมือด้านต่างประเทศต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์
 4. ประสานงานในการจัดทำ/ควบคุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของงานวิเทศสัมพันธ์ (โครงการบริหารงานด้านวิเทศสัมพันธ์) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ
 5. จัดทำกิจกรรมการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานของงานวิเทศสัมพันธ์
 6. ปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบ

หน่วยรับรองด้านต่างประเทศ พิธีการ และสารสนเทศ

 1. ประสานงานให้การต้อนรับ/รับรองคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่างประเทศที่มาเยือนมหาวิทยาลัย การจัดโปรแกรมเยี่ยมชมคณะวิชา การนำชมคณะวิชา
 2. ดูแลอาจารย์/นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย
 3. จัดประชุม สัมมนานานาชาติ นิทรรศการและประสานงานโครงการกิจกรรมทางวิชาการด้านต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่งเสริมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านสังคมศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านภาษาและวัฒนธรรม
 4. จัดเตรียมพิธีการในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จัดทำร่างสัญญา การต่ออายุสัญญา และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ
 5. จัดทำ/ควบคุมการจัดทำโครงการเดินทางไปเยือนสถาบันการศึกษาต่างประเทศ/องค์กรต่างประเทศของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และประสานงานในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนานานาชาติของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 6. ประสานงาน/จัดทำ/ควบคุมการจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมของงานวิเทศสัมพันธ์

หน่วยทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศ

 1. ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา อาจารย์  การให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน ทุนการศึกษา การดูงานและในด้านการวิจัยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
 2. ประสานงานระหว่างคณะวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการต่างประเทศ สถาบันเอกอัครราชทูตต่างๆ องค์กรทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องทุนการศึกษา  การแลกเปลี่ยนบุคลากร  ฝึกอบรม  ประชุมสัมมนา  การทำวิจัย การศึกษาดูงาน
 3. ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา/ศิลปินของคณะวิชาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกับสถาบันการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบในต่างประเทศ
 4. การเข้าร่วมประชุม สัมมนาตามที่ได้รับมอบหมายกับหน่วยงานในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันต่าง ๆ

งาน/โครงการอื่น ๆ

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษาต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างจดหมายภาษาอังกฤษ  ร่างคำกล่าวภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ
 2. เป็นผู้แทนของรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษและ/หรือผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านต่างประเทศในสาขาต่าง ๆ
 3. ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการในฝ่ายต่าง ๆ ในงาน/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 4. จัดทำผลการปฏิบัติงานของตนเองทุก 6 เดือน
 5. ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการประสานงานในโครงการอื่น ๆ ร่วมกับคณะวิชา และหน่วยงาน