Faculty of Architecture

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ชื่อเต็มภาษาไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
Master of Arts (Architectural Heritage Management and Tourism)
ชื่อย่อภาษาไทย
ศศ.ม. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
M.A. (Architectural Heritage Management and Tourism)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนดังที่กำหนดไว้ อาจเข้าศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
  2. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรกำหนด
  3. ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติม


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ชื่อเต็มภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy (Architectural Heritage Management and Tourism)
ชื่อย่อภาษาไทย
ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism)

ข้อมูลเพิ่มเติม