ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. คณะผู้แทนจากสถาบันต่างประเทศแจ้งการมาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลการมาเยือนในแบบฟอร์ม
 2. จัดทำร่างกำหนดการมาเยือน
 3. นำเสนอร่างกำหนดการให้คณะผู้แทนจากสถาบันต่างประเทศและผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 4. ศึกษาและจัดทำประเด็นเจรจาความร่วมมือ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร่างคำกล่าวต้อนรับและความเป็นมาของความร่วมมือหรือกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน
 5. แจ้งงานประชาสัมพันธ์เพื่อทำข่าวและถ่ายภาพ
 6. ประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการรับรอง
 7. จัดเตรียมของที่ละลึกและการเลี้ยงรับรอง รวมถึงที่พักและยานพาหนะ
  (ในบางกรณี)
 8. เชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และหารือความร่วมมือในสาขาวิชาที่สนใจ งานเลี้ยงรับรอง
 9. พบปะร่วมกับผู้แทนคณะวิชา / การร่วมหารือ / นำชมคณะวิชา / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 10. ขอบคุณหน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ
 11. จัดทำสรุปรายงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ


แผนภาพขั้นตอนการรับรองคณะผู้แทนจากสถาบันต่างประเทศ