คณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน และนักเรียนทุนฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการฯ และผู้แทนสถานทูตกัมพูชาฯ

SUIA Editor

26 กุมภาพันธ์ 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมอิตาเลียน” (Italian Art, Music and Culture Workshop) ปีการศึกษา 2563

งานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมอิตาเลียน”

SUIA Editor

9 กุมภาพันธ์ 2020

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ถวายทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ถวายทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 9 ทุน

SUIA Editor

11 ธันวาคม 2019

การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Nguyen Tat Thanh University ประเทศเวียดนาม

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี และอาจารย์ ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Nguyen Tat Thanh ประเทศเวียดนาม

SUIA Editor

20 พฤศจิกายน 2019

ผู้แทนจากมูลนิธิ Sumitomo ประเทศญี่ปุ่น มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Akinori Matsunaga, Program Officer ผู้แทนจากมูลนิธิ Sumitomo ประเทศญี่ปุ่น

SUIA Editor

4 กันยายน 2019

คณาจารย์จาก Guangxi Arts University มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.นนท์ คุณค้ำชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ทยากร จารุชัยมนตรี ผศ.ดร. ดรุณี มงคลสวัสดิ์ และดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ได้ให้การต้อนรับ Prof.Jiang Bo คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

SUIA Editor

20 สิงหาคม 2019

คณาจารย์ และสภานักศึกษาจาก Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ และสภานักศึกษาจาก Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี

SUIA Editor

2 กรกฎาคม 2019