คณาจารย์ และสภานักศึกษาจาก Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ และผศ.ดร.ชานนท์ ไกรรส ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับทุนปริญญาเอกจากม.นัมโซล ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ และสภานักศึกษาจาก Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 22 คน มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้แทนสโมสรนักศึกษาจากคณะวิชา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

รูปถ่ายเพิ่มเติม