คณาจารย์จาก Guangxi Arts University มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.นนท์ คุณค้ำชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร. ทยากร จารุชัยมนตรี ผศ.ดร. ดรุณี มงคลสวัสดิ์ และดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ผู้บริหารคณะ ได้ให้การต้อนรับ Prof.Jiang Bo คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์จาก Guangxi Arts University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 37 คน ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

Guangxi Arts University และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีความสัมพันธ์มายาวนานโดยเฉพาะกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิชาที่มีกิจกรรมความร่วมมือกับ Guangxi Arts University คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ

Guangxi Arts University ได้จัดทำโครงการ Guangxi-Southeast Asia Resident Architecture Art Innovation Talent Training Project ตามนโยบาย “Belt and Road”ของรัฐบาลจีน โครงการฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล (กองทุนศิลปะแห่งชาติจีน) เพื่อมาทัศนศึกษาในประเทศไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมประเพณีและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2562 ซึ่งอาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ

ในวันที่ 19 ส.ค. 2562 ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ได้บรรยายเกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รวมทั้งกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ที่คณะได้ดำเนินการทั้งในระดับประเทศและกับต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พิภู บุษบก จากคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งจบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน มาเป็นลามแปลและบรรยายในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย – จีน ในมิติประวัติศสตร์” เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนจะลงภาคสนาม ศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสถาปัตยกรรมประเพณีในประเทศไทยต่อไป

อัพเดตข้อมูล (22 ส.ค. 2562)

สามารถดูภาพถ่ายและอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพกิจกรรรม Guangxi-Southeast Asia Resident Architecture Art Innovation Talent Training Project, 2019

ภาพข่าว