ผู้แทนจากมูลนิธิ Sumitomo ประเทศญี่ปุ่น มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Akinori Matsunaga, Program Officer ผู้แทนจากมูลนิธิ Sumitomo ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแนะนำมูลนิธิ Sumitomo และประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัย ประจำปี 2562 โดยเฉพาะ ทุน Grant for Japan – Related Research Project

ทุนโครงการวิจัย ประจำปี 2562 โดยเฉพาะ ทุน Grant for Japan – Related Research Project

ทุน Grant for Japan – Related Research Project เป็นทุนโครงการวิจัยในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ สำหรับนักวิจัยในภูมิภาคภาคตะวันออก หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยกเว้นนักวิจัยที่มีสัญชาติญี่ปุ่น) โดยงานวิจัยจะต้อง มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศในเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศญี่ปุ่นผ่านทุนโครงการวิจัยดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ 2018 มีโครงการวิจัยของไทยได้รับทุนเป็นจำนวน 5 ทุนด้วยกัน

หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม นี้

ขั้นตอนการสมัครและการรายงานผลการดำเนินการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนได้จากเว็บไซต์ http://www.sumitomo.or.jp/e/Jare/japanrela.htm

ภาพข่าว