คณะผู้แทน College of Chinese & ASEAN Arts มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่านอธิการบดี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ได้ให้การต้อนรับ Prof. Yu Junjian, President of College of Chinese & ASEAN Arts (CCAA) พร้อมด้วยคณะผู้แทนรวม 7 ท่าน มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 15.00 น.

ในการมาเยือนครั้งนี้ เพื่อหารือกรอบความร่วมมือและกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้

  • ช่วงเช้า หารือกับท่านอธิการบดีและคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
  • ช่วงบ่าย หารือกับคณบดีคณะจิตรกรรมฯ

ประเด็นหารือกับคณะดุริยางคศาสตร์

  • จะเชิญ Visiting Professor มาสอน
  • จะจัดโครงการ Summer Camp ช่วงเดือนเม.ย. 2563 เพื่อให้นักศึกษาของคู่สัญญาที่คณะดุริยางคศาสตร์มีความร่วมมือด้วย มาร่วมโครงการ
  • จะจัดทำหลักสูตรร่วม Dual Degree

ประเด็นหารือกับคณะจิตรกรรมฯ

  • จะเชิญ นักศึกษาจาก CCAA มาร่วม WORKSHOP
  • การส่งนักศึกษาไปเรียนระดับบัณฑิตศึกษาโดยทั้งคณะจิตรกรรมและ CCAA จะต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับผู้รับทุน
  • จะจัดทำหลักสูตรร่วม Dual Degree

วิดีโอภาพบรรยากาศในโอกาสคณะผู้แทน College of Chinese & ASEAN Arts มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพข่าว