คณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ ดร. วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน และนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานฯ จากคณะวิชาที่ได้ถวายทุนเข้าร่วม รวมทั้งหมด 59 คน ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการโครงการฯ และผู้แทนสถานทูตกัมพูชาฯ

ในการนี้ ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห ผศ.ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์ คณะกรรมการโครงการฯ และผู้แทนสถานทูตกัมพูชาฯ มาติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ และรับฟังปัญหาของนักศึกษาต่าง ๆ เช่น การปรับตัว การใช้ชีวิตในประเทศไทย และการเรียนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียนทุน ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะนำปัญหาต่าง ๆ มาปรึกษาหารือแก้ไขร่วมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ถวายทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพสวย ๆ จากกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และคณะอักษรศาสตร์

ภาพบรรยากาศ

รูปข่าวประชาสัมพันธ์