โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมอิตาเลียน” (Italian Art, Music and Culture Workshop) ปีการศึกษา 2563

งานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมอิตาเลียน” (Italian Art, Music and Culture Workshop) ระหว่างวันที่ 8 – 9 และ 11 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมอิตาเลียน โดยมีนักศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะดุริยางคศาสตร์ รวม 37 คน เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถานทูตอิตาลีฯ จำนวน 4,000 ยูโร (ประมาณ 131,774 บาท) โดยมีผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ท่านอธิการบดี อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์ Paolo Lufrano เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2563 เป็นการอบรมในหัวข้อดนตรี ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นลิน เพ็ชรอินทร์ อาจารย์ พิชญะ เขมะสิงคิ และอาจารย์ Paolo Lufrano มาบรรยายให้ความรู้ โดยดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเปิดโครงการฯ พร้อมรับชมการแสดงคอนเสิร์ตเล็กๆ ของผู้เข้าอบรม

วิดีโอบรรยากาศการอบรม

วิดีโอบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมอิตาเลียน”

วิดีโอการร้องเพลงประสานเสียง เพลง Santa Lucia (เพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร) https://youtu.be/xf2nlX84Ae0

ภาพบรรยากาศการอบรม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถดูภาพถ่ายและอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บคณะดุริยางคศาสตร์ http://www.music.su.ac.th/ศิลปะ-ดนตรี-และวัฒนธรรมอ/