ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และการจัดทำความร่วมมือระหว่างสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ

คำถามเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการส่งเสริมและประสานงานให้เกิดความร่วมมือต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันการศึกษา / หน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันสถาบันการศึกษา / หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 • ดำเนินการ / ประสานงานโครงการพัฒนา / แลกเปลี่ยน อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษา / องค์กรต่างประเทศ
 • เสริมสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
 • ประสานงานให้เกิดการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ (MOU)

โทรศัพท์ : 02 849 7560 – 1 (สายตรง)
02 849 7500 ต่อ 31788

โทรสาร : 02 849 7555

e-mail : contact.inter@su.ac.th

ติดต่อคุณพณัชรัตน์

โทรศัพท์ : 02 849 7561
e-mail : phanacharat@hotmail.com

ติดต่อคุณพณัชรัตน์

โทรศัพท์ : 02 849 7561
e-mail : phanacharat@hotmail.com

งานวิเทศสัมพันธ์มีแหล่งทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

แหล่งทุนภายในประเทศ

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานพัฒนาเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร

แหล่งทุนต่างประเทศ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สถานทูตต่างๆ
 • APEC
 • Thailand-United States Educational Foundation
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
 • โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 • โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM – DUO Fellowship Program
 • โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส
 • โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย
 • โครงการให้นักวิชาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย
 • โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย – จีน
 • โครงการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้โครงการ Bureau de Cooperation pour le Francais (BCF)

ได้ ผู้รับทุนอาจจะขอรับทุนเพิ่มเติม โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มได้ที่ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

คำถามเกี่ยวกับความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า MOU) หรือ สัญญากลาง หรือ ข้อตกลงกลางระดับมหาวิทยาลัยซึ่งระบุว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษาต่างประเทศจะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในด้านต่างๆ

อธิการบดี หรือ อธิการบดีมอบอำนาจให้คณบดีของคณะนั้นๆ ลงนามต่อไป เนื่องจากคณะหรือหน่วยงานนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบหรือดำเนินกิจกรรมวิชาการตามรายละเอียดตามข้อตกลงฯ

 1. เตรียมการ
  • เจราการกับสถาบันต่างประเทศเพื่อหาแนวทาง
  • ร่างข้อตกลง
  • เสนอร่างข้อตกลง
 2. การวิเคราะห์
  • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและชื่อเสียงของสถาบันที่จะทำความร่วมมือ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของร่างข้อตกลง
 3. การพิจารณาในที่ประชุม
  • พิจารณาข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศโดยมีผู้แทนเสนอชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
  • มีมติให้แก้ไขหรือปรับปรุง หรืออนุมัติ
 4. ดำเนินการตามที่ประชุม
  • ในกรณีที่มีมติให้แก้ไข คณะดำเนินการแก้ไขและเสนอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการต่อไป
  • ในกรณีที่ที่ประชุมอนุมัติ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจลงนาม
  • ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ประสานงานกับคณะในกรณีที่มีพิธีลงนาม
 5. การจัดเก็บข้อมูลหลังการลงนาม (ข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย)
  • ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์บันทึกสถิติลงฐานข้อมูลและสแกนเอกสาร
  • คณะนำส่งข้อตกลงต้นฉบับให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  • คณะวิชาเก็บสำเนาข้อตกลง

ติดต่อคุณพณัชรัตน์

โทรศัพท์ : 02 849 7561
e-mail : phanacharat@hotmail.com

มีกำหนดอายุของสัญญาไม่เกิน 5 ปี เพื่อให้มีการประเมินผลและก่อให้เกิดความสะดวกในการขอแก้ไข หรือปรับปรุงสัญญา

ประมาณ 40 วันทำการ

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ในกรณีที่มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจมากกว่า 1 ภาษา ให้ระบุจำนวนและภาษานั้นๆ ด้วย เช่น “ทำขึ้นไว้เป็นสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาละสองฉบับ”

หากทั้งสองหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นเป็นประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยและไม่เกิดความเสียหาย สามารถดำเนินการได้และให้เป็นไปตามระเบียบข้อตกลงที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในข้อตกลงทางวิชาการนั้นๆ