อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรแบบทางการ

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรแบบกึ่งทางการ แบบกลับค่าน้ำหนัก และแบบลายเส้นสีเขียวตั้งแช

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ เกี่ยวกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร