หน้าหลัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติโดยสังเขปมหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษา เดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร เปิดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่ข้าราชการและนักเรียนในสมัยนั้น โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci) เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน แห่งนี้ขึ้น และได้เจริญเติบโตเป็นลำดับเรื่อยมา จนกระทั่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖

คณะวิชาและวิทยาเขต

ในปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย ๑๒ คณะ ๑ บัณฑิตวิทยาลัย และ ๑ วิทยาลัย มีสาขาวิชาครอบคลุมทั้งศิลปะการออกแบบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด ๕ วิทยาเขต

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

เลือกชมภาษาอื่นได้ที่ สื่อประชาสัมพันธ์: วิดีทัศน์นำเสนอ.

 

หลักสูตรนานาชาติ

11 หลักสูตรนานาชาติจาก 5 คณะ 1 วิทยาลัย

Faculty of Architecture

Faculty of Decorative Arts

Faculty of
Science

Faculty of
Pharmacy

Faculty of Engineering and Industrial Technology

International College

ความร่วมมือ

ความร่วมมือกับเราทั่วโลก

0
(มีผลบังคับใช้) ฉบับ
0
ประเทศ
0
สถาบันต่างประเทศ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

บริการ

บริการของงานวิเทศสัมพันธ์

บริหารงานทั่วไป

ประสานงานข้อมูลวิเทศสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการอื่น ๆ และองค์กรภายนอก

รับรองด้านต่างประเทศ พิธีการ และสารสนเทศ

ประสานงานให้การต้อนรับ/รับรองคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่างประเทศที่มาเยือนมหาวิทยาลัย

ทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศ

ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

งาน/โครงการอื่น ๆ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษาต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างจดหมายภาษาอังกฤษ ร่างคำกล่าวภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ