หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ หลักสูตรนานาชาติ (International Programs) จำนวน 16 หลักสูตร
จาก 7 คณะวิชาและ 1 วิทยาลัยมีรายละเอียดดังนี้

Faculty of Architecture

 • M.A. (Architectural Heritage Management and Tourism) (International Program)
 • Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism) (International Program)

Faculty of Decorative Arts

 • Ph.D. (Design Art) (International Program)

Faculty of Management Science

 • D.B.A. (Doctor of Business Administration) (International Program)

International College (SUIC)

 • B.B.A. (Hotel Management)
 • B.B.A. (Luxury Brand Management)
 • B.B.A. (Event and Leisure Marketing)
 • B.F.A. (Digital Communication Design)
 • M.B.A. (Hotel and Tourism Management)

Faculty of Science

 • Ph.D. (Mathematics) (International Program)

Faculty of Pharmacy

 • Ph.D. (Pharmaceutical Engineering) (International Program)
 • Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) (International Program)
 • Ph.D. (Pharmaceutical Technology) (International Program)

Faculty of Engineering and Industrial Technology

 • Ph.D. (Polymer Science and Engineering) (International Program)

Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology

 • M.Sc. (Bioscience for Sustainable Agriculture) (International Program)
 • Ph.D. (Bioscience for Sustainable Agriculture) (International Program)