คณะวิชาและวิทยาเขต

ในปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย ๑๓ คณะ ๑ บัณฑิตวิทยาลัย และ ๑ วิทยาลัย มีสาขาวิชาครอบคลุมทั้งศิลปะการออกแบบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด ๕ วิทยาเขต

คณะวิชา และวิทยาลัย

 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะโบราณคดี
 • คณะมัณฑนศิลป์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะดุริยางคศาสตร์
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • บัณฑิตวิทยาลัย