งานวิเทศสัมพันธ์

ความเป็นมาโดยสังเขป

เดิมกองแผนงานมีฐานะเป็นหน่วยวิจัยสถาบัน และทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) อนุมัติให้แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2536 ได้มีประกาศให้หน่วยวิจัยสถาบันเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยมีภารกิจดังนี้

  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
  • จัดทำแผนแม่บท แผนพัฒนาการศึกษา แผนงบประมาณการศึกษา และติดตามประเมินผล
  • จัดทำผังแม่บท เพื่อใช้เป็นแผนประกอบการพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
  • จัดทำหนังสือ เอกสารเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • ประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

และมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 งาน ดังนี้

  • งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ รวมทั้งการพิมพ์และอัดสำเนา
  • งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เผยแพร่ข้อมูล และดำเนินการวิจัยสถาบันเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  • งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ รับผิดชอบการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
  • งานวางผังแม่บท รับผิดชอบการวางผังแม่บท การก่อสร้างอาคาร การใช้พื้นที่ และจัดทำแผนผังของมหาวิทยาลัย
  • งานวิเทศสัมพันธ์  รับผิดชอบการประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อปี พ.ศ.2536 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ” ขึ้นเพื่อดูแลงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของอธิการบดี โดยมีเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 คน และมีผู้บริหารคนแรก  คือ อาจารย์ ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช  ต่อมาภาระงานต่าง ๆ มากขึ้น  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2537 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่าย  วิเทศสัมพันธ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2537 โดยมุ่งหวังที่จะขยายขอบเขตของงานติดต่อต่างประเทศ ตลอดจนขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันผู้บริหารงานด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์