สมาชิก

ผู้บริหาร

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช

อธิการบดี

ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์

ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่

นางพณัชรัตน์ เชาวน์ศิริ

นักบริหารงานทั่วไป (งานวิเทศสัมพันธ์)

 • อีเมล์:
  SANGKARAK_P@su.ac.th, PHANACHARAT@hotmail.com
 • โทรศัพท์:
  02 849 7500-30 ต่อ 31788,
  02 849 7561

Coming soon

นักบริหารงานทั่วไป (งานวิเทศสัมพันธ์)

 • อีเมล์: ____@su.ac.th
 • โทรศัพท์:
  02 849 7500-30 ต่อ 31788