สมาชิก

สมาชิก

ผู้บริหาร

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช

อธิการบดี

ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์

ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่

นางสาวลักขณา บัณฑิตศรี

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์)

  • อีเมล์: bandittsri_l@silpakorn.edu
  • โทรศัพท์:
    02 849 7560
    02 849 7500-30 ต่อ 31788

นางพณัชรัตน์ เชาวน์ศิริ

นักบริหารงานทั่วไป (งานวิเทศสัมพันธ์)

  • อีเมล์: phanacharat@hotmail.com
  • โทรศัพท์:
    02 849 7500-30 ต่อ 31788