โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมอิตาเลียน” (Italian Art, Music and Culture Workshop) ปีการศึกษา 2563

งานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมอิตาเลียน”

SUIA Editor

9 กุมภาพันธ์ 2020