มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติโดยสังเขปมหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร เปิดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่ข้าราชการและนักเรียนในสมัยนั้น โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียนซึ่งเดินทางมารับราชการในประเทศ ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน แห่งนี้ขึ้น และได้เจริญเติบโตเป็นลำดับเรื่อยมา จนกระทั่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖

คณะและวิทยาเขต

ในปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยศิลปากรฉลองครบรอบปีที่ ๗๐ ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาหลังจากที่กลายเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย ๑๒ คณะ ๑ บัณฑิตวิทยาลัย และ ๑ วิทยาลัย มีสาขาวิชาครอบคลุมทั้งศิลปะการออกแบบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด ๔ วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักคือ วิทยาเขตวังท่าพระในกรุงเทพฯ วิทยาเขตตลิ่งชันในกรุงเทพฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ในจังหวัดนครปฐม และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในจังหวัดเพชรบุรี

เลือกชมภาษาอื่นได้ที่ สื่อประชาสัมพันธ์: วิดีทัศน์นำเสนอ.

บริการ

บริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

บริหารงานทั่วไป

ประสานงานข้อมูลวิเทศสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการอื่น ๆ และองค์กรภายนอก

รับรองด้านต่างประเทศ พิธีการ และสารสนเทศ

ประสานงานให้การต้อนรับ/รับรองคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่างประเทศที่มาเยือนมหาวิทยาลัย

ทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศ

ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

งาน/โครงการอื่น ๆ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษาต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างจดหมายภาษาอังกฤษ ร่างคำกล่าวภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ความร่วมมือกับเราทั่วโลก

จำนวน

71

ฉบับ (มีผลบังคับใช้)

จาก

22

ประเทศ

ร่วมกับ

85

สถาบันต่างชาติ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าว

ความร่วมมือ